Jak działa broker ubezpieczeniowy?

W czasach, w których na rynku ubezpieczeniowym nie brakuje ofert, znalezienie i wynegocjowanie korzystnej polisy, z punktu widzenia klienta, może być procesem bardzo skomplikowanym i czasochłonnym. Właśnie w takiej sytuacji nieoceniona jest pomoc brokera, który posiada doskonałe rozeznanie w aktualnych ofertach, dzięki czemu będzie w stanie zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie.

 

Ideą, która stoi za stworzeniem profesji brokera, jest minimalizacja różnic pomiędzy doświadczeniem i wiedzą wyspecjalizowanego towarzystwa ubezpieczeniowego a konsumentem poszukującym ochrony. Broker jest więc pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy stronami procesu ubezpieczenia.

 

Warto również podkreślić, iż pełniąc funkcję brokera, nie może być on związany z żadnym konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym, co daje usługobiorcy swoistą gwarancję obiektywizmu. Broker będzie starał się przedstawić ofertę w istocie najkorzystniejszą dla jego klienta, zamiast skupiać się na zaletach firmy, którą reprezentuje. To powoduje, iż chętnie zasięgamy  jego rady.

Kim jest broker ubezpieczeniowy i na czyją rzecz działa?

Broker ubezpieczeniowy jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, a także dystrybutorem ubezpieczeń. Działa on w imieniu lub na rzecz swojego klienta. Broker ma uprawnienia do zawierania umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych, na podstawie udzielonego mu przez klienta pełnomocnictwa.

 

Broker ubezpieczeniowy działa w interesie klienta (ubezpieczającego), a nie zakładu ubezpieczeń, a zatem dla swojego klienta jest on jednocześnie doradcą i pełnomocnikiem. Praca brokera polega na doradzaniu klientowi w zakresie ubezpieczeń, a także na zarządzaniu i wykonywaniu umów polis i obsłudze szkód.

 

Porady udzielane przez brokera powinny być poparte rzetelną analizą wszystkich dostępnych na rynku ofert, a rekomendacja konkretnego produktu powinna zawsze odpowiadać aktualnym potrzebom klienta. Należy przy tym podkreślić, iż to właśnie obowiązek doradzania w kwestiach ubezpieczeniowych różni brokera od pozostałych grup zawodowych, które pośredniczą w zawieraniu polis. Brokerem może być osoba prawna lub fizyczna, ale nie może nim być spółka osobowa.

Rola brokera ubezpieczeniowego – za co odpowiadania broker ubezpieczeniowy

Do czynności brokerskich, czyli podstawowych obowiązków, które będziesz wykonywał jako broker, należy nie tylko nawiązywanie umów, ale również pełnienie funkcji doradcy, który objaśnia, proponuje i porównuje różne możliwości. Dodatkowo broker zajmuje się wszystkimi czynnościami przygotowującymi do zawarcia umowy. Może również podejmować próby negocjacji – a później również renegocjacji – jeszcze korzystniejszych dla swojego usługobiorcy warunków polisy. Poza tym zobligowany jest udzielać pomocy w zarządzaniu umowami oraz w ich realizacji.

 

Do obowiązków brokera będzie należeć również tworzenie tzw. slipów brokerskich, czyli opisów propozycji konkretnych programów ubezpieczeń, zawierających również charakterystykę klienta, informacje co ma zostać ubezpieczone, w jakim zakresie z dokładnością do konkretnych ryzyk i rozszerzeń. Slip przedstawia się następnie potencjalnemu ubezpieczycielowi. Broker odpowiada również za tworzenie raportów dla Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Jak widać, zakres obowiązków jest dość szeroki, a jakiekolwiek niedopatrzenie może skutkować negatywnymi konsekwencjami zarówno dla klienta, jak i dla niego samego.

 

Dlatego niezwykle pomocne w wykonaniu codziennych obowiązków mogą być różnego rodzaju narzędzia online jak chociażby system CRM dla brokera ubezpieczeniowego. Jest on o tyle korzystny, że CRM to moduł pozwalający na zarządzanie relacjami z usługobiorcami, które zdają się kluczowe w tym zawodzie. Sprawnie działający system dla kancelarii brokerskiej lub brokera to ogromna poprawa komfortu pracy.

 

Zadaniem brokera jest również ocena ryzyka i potencjalnych strat wynikających z danej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku wystąpienia owych szkód broker będzie pomagał przy ich likwidacji, również poprzez reprezentowanie swojego klienta w dochodzeniu o odszkodowanie.

Czym różni się broker ubezpieczeniowy od agenta ubezpieczeniowego

Broker działa na rzecz klienta natomiast agent – na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym jest zatrudniony. Różnica ta jest o tyle istotna, że agent będzie przedstawiał jedynie oferty ze swojego towarzystwa, warto zatem sięgnąć po jego usługi w przypadku, w którym klient jest zdecydowany na daną firmę i szuka jedynie najlepszej dla siebie polisy. Broker, jako osoba niezwiązana z żadną agencją, może przedstawić dużo więcej i bardziej różnorodnych propozycji, ale przede wszystkim jest on w stanie stworzyć własną, spersonalizowaną na potrzeby klienta ofertę. Ponadto jego rola nie kończy się w momencie zawarcia umowy – zobligowany jest on udzielać pomocy przez cały okres jej trwania, w przeciwieństwie do agenta, gdzie podpisanie umowy jest jednoznaczne z zakończeniem współpracy. Zawody te wymagają również zgoła innych uprawnień – broker musi zdać egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, podczas gdy egzamin agenta odbywa się po zakończeniu szkolenia w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

Warto dodać, że broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej  z tytułu wykonywania działalności.

Kto płaci wynagrodzenie brokerowi ubezpieczeniowemu?

Zawód brokera oraz katalog czynności brokerskich regulowany jest ustawą z dnia 22 maja 2002 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Broker za swoje czynności otrzymuje wynagrodzenie od towarzystwa ubezpieczeniowego po zawarciu umowy na rzecz swojego klienta i opłaceniu przez niego składki. Jest to tak zwany kurtaż brokerski.

Kto może zostać brokerem ubezpieczeniowym – jakie są perspektywy rozwoju?

Brokerem może zostać właściwie każdy, kto spełni określone wymagania. Nie trzeba posiadać specjalistycznych studiów w tym kierunku pod warunkiem, że kandydat zda egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, który organizowany jest dwa razy do roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aktualnie z obowiązku zdawania tego egzaminu zwalnia co najmniej 5 lat doświadczenia w branży ubezpieczeniowej lub bycie absolwentem kierunku studiów, na którym już został zaliczony egzamin z zakresu tematycznego egzaminu dla brokerów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu można otrzymać zezwolenie wydane przez KNF. Każdy broker powinien być również wpisany na ogólnopolską listę brokerów dostępną w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

 

Pracę brokera ubezpieczeniowego charakteryzuje duża dyspozycyjność i mobilność. Biorąc pod uwagę charakter wykonywanej pracy, brokerzy rzadko spędzają czas w biurze. Do głównych obowiązków brokera należą spotkania z klientami, zatem udaną karierę gwarantują wysoko rozwinięte kompetencje miękkie jak komunikatywność czy umiejętność negocjowania. Relacje z klientami to w dzisiejszych czasach najważniejsze z aktywów firm działających na rynku ubezpieczeniowym. Nic dziwnego, że brokerzy inwestują w nowoczesne narzędzia takie jak na przykład CRM, które pomagają w zarządzaniu relacjami z klientami.

Zobacz również

See also