Kiedy broker i agent ubezpieczeniowy ma obowiązek udostępnić klientowi pełnomocnictwo?

Zarówno broker, jak i agent ubezpieczeniowy, sprawują swoje obowiązki na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. Warto jednak podkreślić, że pełnomocnictwa te różnią się od siebie przede wszystkim podmiotem, który je udziela. Według artykułu 21 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń agent ubezpieczeniowy uzyskuje w pisemnej formie pełnomocnictwo od zakładu ubezpieczeń, dla którego świadczy swoje usługi. Określa ono przede wszystkim zakres oraz obszar działalności agenta. Broker zaś, jak wynika z art. 27 ust. 1 wspomnianej ustawy, otrzymuje – również w pisemnej formie – pełnomocnictwo od klienta, w którego imieniu będzie wykonywał czynności brokerskie. Osoby pełniące funkcje brokera lub agenta są zobligowane udostępnić pełnomocnictwo podczas dokonywania pierwszej czynności wchodzącej w zakres ich obowiązków. Broker udostępnia zatem pełnomocnictwo udzielone mu przez klienta zakładowi ubezpieczeń, z którym zamierza negocjować w jego imieniu. Agent zaś udostępnia pełnomocnictwo udzielone mu przez agencję ubezpieczeniową klientowi, zainteresowanemu ofertą reprezentowanej przez niego agencji.

Agent ubezpieczeniowy

O zakresie obowiązków oraz prawach agenta ubezpieczeniowego mówi Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Jest on przedstawicielem danej agencji ubezpieczeniowej i odpowiada za pozyskiwanie oraz podpisywanie umów z klientami. Z jego usług korzystają zazwyczaj małe przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, ponieważ tym podmiotom najczęściej zależy na niskich składkach. Te częściej może zaoferować agent, przedstawiając na przykład atrakcyjną pulę zniżek. Jego praca na rzecz klienta kończy się w momencie zawarcia umowy, co również przemawia za tym, że z jego usług rzadziej korzystają większe przedsiębiorstwa, które szukają pomocy oraz doradztwa w zarządzaniu umowami.

Broker ubezpieczeniowy 

Broker jest pośrednikiem, który na podstawie udzielonego mu przez klienta pełnomocnictwa, zawiera umowy ubezpieczenia. Może być mylony z multi-agentem, ponieważ ten świadczy usługi na rzecz kilku agencji ubezpieczeniowych, jednak warto pamiętać, że wciąż im podlega. Do zadań  brokera należy przygotowywanie slipów, negocjacje warunków oraz analiza ofert, rozwój portfela klientów, a także zarządzanie danymi w tym tworzenie raportów, opracowań czy też administrowanie dokumentacją.

Różnice w umocowaniu między agentem a brokerem ubezpieczeniowym 

Broker świadczy usługi do momentu zakończenia obowiązującego pełnomocnictwa. Ponadto czuwa nad realizowaniem warunków umowy, jest doradcą oraz reprezentantem w przypadku dochodzenia o odszkodowanie. Właśnie dlatego po usługi brokerskie chętnie sięgają duże firmy, potrzebujące dobrego specjalisty, wsparcia czy serwisu. Warto też wspomnieć, że agent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody – odpowiada za niego jego mocodawca, czyli w tym wypadku zakład ubezpieczeń, dla którego pracuje. Inaczej jest w przypadku brokera, który sam podlega odpowiedzialności cywilnej za swoje czyny. Z faktu, iż broker musi posiadać o wiele wyższe kwalifikacje niż agent, wynika to, że ilość osób wykonujących ten zawód jest o wiele mniejsza, niż w przypadku agentów ubezpieczeniowych.

Na czym polega pełnomocnictwo brokerskie? 

Pełnomocnictwo, zwane również “zleceniem” lub “listem brokerskim” jest pisemnym upoważnieniem osoby będącej brokerem do wykonywania czynności brokerskich w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o dystrybucji ubezpieczeń. Pełnomocnictwo, w formie umowy, powinno zawierać pieczęć i podpis mocodawcy oraz podpis brokera. Obliguje ono do zachowania tajemnicy zawodowej związanej z przekazywaniem wszelkich informacji w toku współpracy oraz powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Zobowiązuje ono brokera do działania z całą swoją starannością i, co warto dodać, nie daje brokerowi uprawnień do reprezentowania mocodawcy w procesie sądowym ani zaciąganiu zobowiązań w jego imieniu. Zastrzega się również, że mocodawca może odwołać pełnomocnictwo w dowolnym momencie.

Jak wygląda proces obsługi brokerskiej i czym różni się od obsługi przez agenta?

Do czynności brokerskich należy wiele zadań, m.in. tworzenie slipów brokerskich, ale również, co już zostało podkreślone – współpraca z klientem po zawarciu umowy. Ważne dla brokera jest to, by pozostawać w stałym kontakcie z klientami, a warto tutaj dodać, że nie pracuje on dla jednego, a wielu podmiotów. Właśnie ze względu na dużą odpowiedzialność oraz szeroki zakres obowiązków brokera na rynku dostępnych jest coraz więcej narzędzi dedykowanych brokerom lub kancelariom brokerskim, które ułatwiają im organizację pracy w zakresie tworzenia raportów i analiz, a także przy rozliczaniu i fakturowaniu.

 

Na szczególną uwagę zasługują nowoczesne narzędzia np. oprogramowania CRM dla brokera ubezpieczeniowego, w które to coraz częściej inwestują osoby wykonujące czynności brokerskie. Dzięki czemu realizowanie obowiązków może przebiegać sprawniej, a wszystkie informacje zebrane i uporządkowane w jednym miejscu ułatwiają pracę z klientem.

 

Chociaż funkcja brokera wiąże się z pewną odpowiedzialnością i ścisłym przestrzeganiem procedur, to dostęp do coraz bardziej innowacyjnych i wyspecjalizowanych systemów dla brokerów ubezpieczeniowych pozwala na efektywną organizację pracy, a także stanowi nieocenione wsparcie w codziennych czynnościach.

Zobacz również

See also